Regulamin

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Accorp Sp. z o.o.

Regulamin Konkursu pod nazwą „Reaktor Opinii”

I. Definicje

 

II. Zasady ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Reaktor Opinii” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Regulamin określa warunki Konkursu organizowanego zgodnie z art. 921 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. Organizator niniejszym oświadcza, że jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
 4. Konkurs prowadzony jest od dnia 9 marca 2015 przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Organizator wyznaczy termin zakończenia Konkursu z zachowaniem co najmniej 30 dni poprzedzających jego nastąpienie. Dzień zakończenia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w Panelu.
 5. W ramach Konkursu wydzielone są dwa poziomy konkursowe; tj. trwający nieprzerwanie poziom zwany „Konkursem ogólnym” oraz organizowane w jego ramach ograniczone czasowo edycje Konkursu dalej zwane „Edycjami”. O terminie rozpoczęcia i zakończenia Edycji Organizator każdorazowo informuje w Panelu.
 6. Konkurs jest organizowany w Internecie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Konkursie jest realizowane za pośrednictwem Panelu.
 7. Organizator oświadcza niniejszym, że posiada wszelkie prawa do korzystania z Panelu, w szczególności jest podmiotem uprawnionym do administrowania Panelem.
 8. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Rejestracja w Panelu, oraz uczestnictwo w Konkursie są dobrowolne.
 10. Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników za Rejestrację, udział, czy rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
 11. Każdy Uczestnik ma dostęp do swojego Konta poprzez zalogowanie się indywidualnym Loginem i Hasłem
 12. Uczestnik zobowiązany jest do ochrony danych (Login i Hasło) umożliwiających dostęp do jego indywidualnego Konta. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora o utracie Loginu lub Hasła lub wejścia w posiadanie tych danych przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu. Organizator zapewnia możliwość odzyskania Hasła oraz zmianę Loginu.
 13. Realizując badania zapewniamy Uczestników o działaniu w zgodzie z kodeksem ESOMAR (www.esomar.org) i wymaganiami PKJPA (www.pkjpa.pl)
 14. Organizator oświadcza, że Konkurs jest realizowany zgodnie z ustawą o świadczeniu usług elektronicznych z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. ukończyła co najmniej 13 lat, z zachowaniem postanowień ust. 3 poniżej;
  2. posiada Adres Poczty Elektronicznej;
  3. posiada dostęp do Internetu za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub przenośnego z zainstalowaną najnowszą wersją wybranej przeglądarki internetowej;
  4. posiada Rachunek Bankowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;
  5. dokona Rejestracji w Konkursie zgodnie z pkt. IV Regulaminu.
 2. Z chwilą dokonania Rejestracji, o której mowa w pkt. IV Regulaminu osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 13-15, jest udzielenie zgody przez przedstawicieli ustawowych na uczestnictwo w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie. Organizator w trakcie Rejestracji udostępnia odpowiedni formularz zgody, który wypełnia osobiście przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej, o której mowa w zdaniu pierwszym. W formularzu zgody, przedstawiciel ustawowy osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, podaje swoje dane osobowe, tj. adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz udziela zgodę na dokonywanie wypłat nagrody pieniężnej za pośrednictwem swojego Rachunku Bankowego. Organizator kontaktuje się z opiekunem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie weryfikując udzielenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie. W przypadku braku potwierdzenia zgody, Organizator odmawia Rejestracji osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13-15.
 4. Uczestnikami nie mogą być:
  1. pracownicy lub stali współpracownicy Organizatora oraz ich najbliższa rodzina;
  2. pracownicy innych podmiotów świadczących usługi badawcze i/lub posiadające lub prowadzące internetowe panele badawcze na zlecenie podmiotów trzecich;
  3. osoby, których Konta zostały usunięte przez Organizatora z Panelu;
  4. osoby, które usunęły swoje Konto z Panelu.
 5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Organizator może udzielić zezwolenia na uczestnictwo w Panelu osoby, o której mowa w ust. 4 powyżej na jej wniosek.

 

IV. Rejestracja

 1. Osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu w chwili dokonania skutecznej Rejestracji na zasadach określonych w niniejszym pkt. IV Regulaminu.
 2. Rejestracja polega na dokonaniu następujących czynności:
  1. Wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.reaktoropinii.pl;
  2. Zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego warunków poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu przy formularzu rejestracji;
  3. Wyrażeniu zgody na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych, w szczególności Zaproszeń na Adres Poczty Elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu przy formularzu rejestracji;
  4. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu przy formularzu rejestracji;
  5. Uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, w przypadku i zgodnie z postanowieniami pkt. III ust. 3 Regulaminu.
 3. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 2, Organizator przesyła na Adres Poczty Elektronicznej wiadomość potwierdzającą prawidłową Rejestrację.
 4. Rejestrację uważa się za skuteczną z chwilą doręczenia Uczestnikowi wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Ten sam Uczestnik może dokonać Rejestracji tylko jeden raz oraz może posiadać tylko jedno Konto w Panelu, chyba że Organizator zezwoli Uczestnikowi na ponowną rejestrację bądź posiadanie dodatkowego Konta. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Uczestnika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto o tym samym adresie e-mail.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych Uczestnika zamieszczonych w formularzu rejestracji, w tym również danych dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz Adresu Poczty Elektronicznej.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do podania podczas Rejestracji prawdziwych danych i zapewnia, że dane te nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów, co ma również odpowiednio zastosowanie do Hasła i Loginu.
 8. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora o utracie Loginu lub Hasła lub wejścia w posiadanie tych danych przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu. Organizator zapewnia możliwość odzyskania Hasła oraz zmianę Loginu.

 

V. Oświadczenia

 1. Poprzez dokonanie Rejestracji, a w szczególności poprzez zaakceptowanie postanowień Regulaminu, Uczestnik:
  1. oświadcza, że wszelkie dane udostępnione Organizatorowi, a w szczególności dane podane przy wypełnianiu formularza rejestracji są zgodne z faktycznym i prawnym stanem rzeczy, aktualne oraz dotyczą wyłącznie osoby Uczestnika;
  2. oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego warunki.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem podmiotów trzecich za szkody lub krzywdy wynikające z podania przez Uczestnika danych dotyczących osób trzecich, a także za udostępnianie informacji na temat osób trzecich. Uczestnik, który podał Organizatorowi dane bądź informacje dotyczące osób trzecich, ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec nich, w związku z czym zwalnia niniejszym z tej odpowiedzialności Organizatora i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, powstałe w związku z wadliwością oświadczeń wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora zaproszeń do dobrowolnego uzupełnienia / poszerzania zakresu danych dotyczących Uczestnika (w tym danych osobowych), w celu ustalenia bardziej szczegółowego profilu Uczestnika. Uczestnicy, którzy uzupełnią dodatkowe dane, mogą otrzymywać większą liczbę Zaproszeń.

 

VI. Obowiązki

 1. Uczestnik zobowiązany jest zarządzać informacjami, w tym swoimi danymi osobowymi, udostępnionymi na Koncie, w szczególności dokonywać aktualizacji tych danych.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, o których mowa w pkt. XII Regulaminu.
 3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania Ankiet, a także udzielania przemyślanych, rzetelnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania umieszczone w Ankietach.
 4. Zabronione jest używanie automatycznych sposobów wypełniania Ankiet.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawa do wszelkiej zawartości Panelu, w tym w szczególności do wszelkich prezentowanych treści, formularzy Ankiet, zestawień i baz danych, przysługują Organizatorowi, oraz że jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub udostępnianie zawartości Panelu stanowi naruszenie jego praw, w tym praw autorskich, i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 6. Uczestnik nie może pobierać, kopiować, przekazywać lub udostępniać komukolwiek ani wykorzystywać zawartości Panelu, tj. w szczególności baz danych, wyników Konkursu, Ankiet i innych treści udostępnionych w Panelu, lub w jakikolwiek sposób korzystać z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności nie może przekazywać Zaproszeń osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, ani wykorzystywać do celów własnych, ani podejmować innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.

 

VII. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie polega na wypełnianiu przez Uczestników jak największej liczby Ankiet w ciągu okresu trwania Konkursu oraz zbieraniu punktów przyznawanych na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Organizator ma prawo przesyłać na Adres Poczty Elektronicznej Uczestnika Zaproszenia do wypełnienia Ankiety.
 3. Zaproszenia będą przesyłane Uczestnikom wybranym z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów celowych dla danej Ankiety np. kryterium demograficznego. Kryteria doboru Uczestników do poszczególnych Ankiet są zmienne i zależą każdorazowo od potrzeb danej Ankiety. Poprzez rejestrację w Panelu, Uczestnik nie nabywa prawa do otrzymania żadnej minimalnej liczby Zaproszeń i w związku z tym Uczestnikowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tego tytułu.
 4. Zaproszenie zawiera informacje m.in. o temacie badania, liczbie punktów przyznawanych za należyte wypełnienie Ankiety, a także link do strony WWW, na której umieszczona jest Ankieta.
 5. Organizator zastrzega, iż zaproszenia do wypełnienia niektórych Ankiet w ramach Panelu mogą zawierać dodatkowe pytania o charakterze rekrutacyjnym, od odpowiedzi na które Organizator uzależnia dopuszczenie Uczestnika do wypełnienia Ankiety. W takim przypadku podstawą dopuszczenia do wypełnienia Ankiety, oprócz otrzymania Zaproszenia, jest kwalifikacja Uczestnika na podstawie jego odpowiedzi udzielonych na określone pytania o charakterze rekrutacyjnym. Organizator poinformuje Uczestnika o braku możliwości wypełnienia Ankiety w przypadku niespełnienia przez Uczestnika wymaganych kryteriów.
 6. Wysłanie Uczestnikowi Zaproszenia nie gwarantuje mu możliwości wypełnienia Ankiety m.in. ze względu na możliwość stosowania przez Organizatora progów liczbowych odnośnie respondentów wypełniających daną Ankietę. W przypadku osiągnięcia przeznaczonego progu liczbowego, dostęp do Ankiety zostaje zablokowany.

 

VIII. Zasady przyznawania punktów w Konkursie

 1. Punkty w Konkursie przyznawane są Uczestnikowi na dwóch poziomach Konkursu: a) W ramach Konkursu ogólnego na zasadach określonych w ust. 2- 5 poniżej - Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty za każde należyte w rozumieniu ust. 3 poniżej wypełnienie Ankiety; b) W ramach Edycji Konkursu na zasadach określonych w ust. 6 - 10 poniżej - Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty za aktywność według wzoru określonego w ust. 6 poniżej. 2. W ramach Konkursu ogólnego Organizator przyznaje Uczestnikowi każdorazowo deklarowaną w Zaproszeniu ilość punktów. Organizator przyznaje Uczestnikowi również dodatkowe punkty za udostępnienie dodatkowych informacji lub danych Uczestnika o których mowa w pkt. V ust. 4. Regulaminu, jeżeli jest to wyraźnie wskazane w Zaproszeniu.
 2. Przez należyte wypełnienie Ankiety uważa się w szczególności: a) Kompletne uzupełnienie wszelkich miejsc przeznaczonych na odpowiedzi w danej Ankiecie (chyba że w danym miejscu dopuszczona jest opcjonalność odpowiedzi); b) Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie samodzielnie, rzetelnie i starannie, zgodnie z prawdą, spójnych logicznie oraz bez użycia jakichkolwiek środków technicznych powodujących automatyczne wypełnianie Ankiety lub pozbawionych sensu wypowiedzi (np. ciągów przypadkowych znaków).
 3. Uczestnik, po każdym należytym wypełnieniu Ankiety, każdorazowo otrzymuje na swoje Konto powiadomienie potwierdzające liczbę przyznanych punktów. Punktacja zależna jest od skomplikowania badania, czasu długości ankiety oraz skomplikowaniu projektu. Jeden punkt jest wart 10 groszy. Jeżeli za wypełnienie badania otrzymasz 20 punktów, oznacza to wynagrodzenie w wysokości 2 złotych. Organizator przechowuje informacje o wszystkich otrzymanych punktach w Konkursie na Koncie Uczestnika. Uczestnik może stale sprawdzać stan posiadanych punktów po zalogowaniu się na swoje Konto w Panelu.
 4. Wysoka jakość badań jest najważniejszym celem działalności Panelu. Klienci na podstawie pozyskanych danych podejmują strategiczne dla siebie decyzje, dlatego w trosce o ich wysoką jakość kontrolujemy, czy wypełnianie Ankiet odbywa się w sposób rzetelny, uważny i staranny. W przypadku niewykonania lub nienależytego wypełnienia Ankiety punkty nie są przyznawane. Organizator poinformuje Uczestnika o stwierdzonych wadach Ankiety poprzez wysłanie informacji na Adres Poczty Elektronicznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania danej Ankiety przez Organizatora. W przypadku braku otrzymania informacji w powyższym terminie, uznaje się że Ankieta została wypełniona należycie. W przypadku stwierdzenia nienależytego wypełnienia Ankiety po przyznaniu punktów za jej wypełnienie, Organizator wraz z informacją o której mowa w niniejszym ust. 5, odejmuje z Konta Uczestnika odpowiednią liczbę punktów.
 5. W każdej Edycji Konkursu przyznanie punktów Uczestnikowi odbywa się według następującego wzoru: Liczba_punktów_danego Uczestnika uzyskanych w ramach Konkursu ogólnego X liczba_rozpoczętych_Ankiet / liczba_otrzymanych_Zaproszeń_do_Ankiet przez danego Uczestnika. Dla obliczenia punktów w Edycji Konkursu, Organizator bierze pod uwagę dane wskazane w ww. wzorze wyłącznie powstałe w okresie danej Edycji, w tym też punkty uzyskane w ramach Konkursu ogólnego zamienione na nagrody.
 6. W ramach każdej Edycji Organizator wyłania 10 Uczestników otrzymujących największą ilość punktów w tej Edycji, którzy zajmują miejsca od 1go do 10go (dalej zwanych „Zwycięzcami”).
 7. Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników otrzyma identyczną liczbę punktów w tej samej Edycji, o zajętym miejscu decyduje staż w Panelu, tzn. wyższe miejsce zajmuje Uczestnik z dłuższym stażem. Rozpoczęcie stażu liczy się od chwili zakończenia ankiety rejestracyjnej.
 8. Organizator ogłasza listę 10 Zwycięzców oraz liczbę otrzymanych przez nich punktów w terminie 30 dni od dnia zakończenia Edycji Konkursu.
 9. Ogłoszenie o Zwycięzcach i przyznanych Nagrodach nastąpi poprzez publikację identyfikatorów użytkowników będących składową Adresu Poczty Elektronicznej na stronie WWW Panelu.

 

IX. Nagrody w Konkursie

 1. W ramach Konkursu ogólnego, z chwilą zgromadzenia co najmniej 500 punktów, Uczestnik otrzymuje prawo do udziału w badaniu obejmującym test wiedzy. Test wiedzy obejmować każdorazowo będzie trzy pytania. Prawidłowa odpowiedź na co najmniej jedno z nich, uprawnia Uczestnika do otrzymania nagrody pieniężnej. Wysokość nagrody pieniężnej zależy od zgromadzonej liczby punktów przez danego Uczestnika, i oblicza się ją przyjmując że 1 punkt ma wartość 10 groszy. Każdorazowo nagroda podlega powiększeniu o nagrodę dodatkową w wysokości równowartości zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości nagrody oraz nagrody dodatkowej.
 2. Uczestnik, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze powyżej, ma prawo wziąć udział w teście wiedzy przez cały okres trwania Konkursu ogólnego. W przypadku nieudzielenia co najmniej jednej prawidłowej odpowiedzi na pytania w ramach testu wiedzy, Uczestnik zyskuje prawo do ponownego przystąpienia do testu wiedzy po upływie 7 dni kalendarzowych.
 3. W celu otrzymania nagrody, Uczestnik, który spełnił warunki opisane w ust. 1 powyżej, przesyła Organizatorowi zlecenie wypłaty nagrody oraz nagrody dodatkowej wypełniając formularz wypłaty, możliwy do wygenerowania na Koncie, w szczególności Uczestnik podaje numer Rachunku Bankowego. Uczestnicy, o których mowa w pkt. III ust. 3 Regulaminu podają numer Rachunku Bankowego i dane jego posiadacza, tj. przedstawiciela ustawowego, który wyraził zgodę na dokonywanie wypłat nagród pieniężnych Uczestnikowi Konkursu na jego rachunek.
 4. Organizator wypłaca nagrodę pieniężną w terminie 30 dni od dnia otrzymania zlecenia wypłaty w oparciu o wskazane tam dane. Za chwilę wypłaty uznaje się chwilę dokonania polecenia przelewu z rachunku bankowego Organizatora, zgodnie z danymi wskazanymi w zleceniu wypłaty.
 5. W przypadkach usunięcia Konta z Panelu przez Uczestnika lub Organizatora z jakichkolwiek powodów (z wyłączeniem sytuacji o której mowa w pkt. III ust. 3 Regulaminu), lub zakończenia Panelu, Uczestnik który ma prawo dokonania zamiany punktów na nagrodę pieniężną zgodnie z ust. 1 powyżej, może zlecić Organizatorowi jej wypłatę w terminie 30 dni od tego zdarzenia. Organizator w powyższych przypadkach wypłaca Uczestnikowi nagrodę pieniężną biorąc pod uwagę wszystkie uzbierane punkty na Koncie.
 6. W przypadku, o którym mowa powyżej, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres kontakt@reaktoropinii.pl.
 7. Organizator dokonuje wypłaty nagrody pieniężnej zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Organizator pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% łącznej wartości nagrody oraz nagrody dodatkowej, w związku z czym kwota wypłacona Uczestnikowi zostanie pomniejszona o kwotę pobranego podatku.
 8. Zlecenie przez Uczestnika wypłaty nagrody powoduje wymianę wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na nagrodę pieniężną.
 9. Organizator wyklucza możliwość przekazywania w jakikolwiek sposób punktów zgromadzonych przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.
 10. Nagrodami w każdej Edycji Konkursu, są dodatkowe punkty przyznawane Uczestnikom:
  1. dla Zwycięzcy pierwszego miejsca - 1000 punktów,
  2. dla Zwycięzcy drugiego miejsca - 600 punktów,
  3. dla Zwycięzcy trzeciego miejsca - 500 punktów;
  4. dla pozostałych siedmiu Zwycięzców - po 200 punktów.
  które powiększają pulę punktów uprawniających (po osiągnięciu limitu wskazanego w ust. 1) Uczestnika do wzięcia udziału w teście wiedzy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz pozwalających na ustalenie wysokości nagrody pieniężnej.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Edycji Konkursu jest należyte wypełnienie wszystkich Ankiet w rozumieniu pkt. VIII ust. 3 Regulaminu. W przypadku uznania jakiejkolwiek Ankiety wypełnionej przez Uczestnika w danej Edycji za nierzetelną, i odebrania punktów Uczestnikowi, Uczestnik ten traci prawo do udziału w tej Edycji Konkursu.
 2. Przyznane Zwycięzcom nagrody w Edycji Konkursu dolicza się do ogólnej puli punktów i ujawnia się na Koncie.

 

X. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, w szczególności dotyczące uznania wadliwości Ankiet przez Organizatora Uczestnik składa w formie wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną na adres Organizatora kontakt@reaktoropinii.pl lub pisemnie na adres Accorp Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać: tytuł "Reklamacja" imię, nazwisko Uczestnika, adres i adres e-mail, pod którym zarejestrowano konto w Panelu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

XI. Przypadki usunięcia Konta przez Organizatora, rezygnacja z uczestnictwa

 1. Organizator ma prawo usunąć Konto Uczestnika z Panelu, i tym samym wykluczyć Uczestnika z Konkursu w następujących przypadkach:
  1. Bierności Uczestnika, tj. braku odpowiedzi na 10 kolejnych Zaproszeń Organizatora. Przez ”Odpowiedź” rozumie się udział w Ankiecie lub kliknięcie w link „Nie chcę brać udziału w tej Ankiecie”.
  2. W przypadku naruszania któregokolwiek z następujących postanowień Regulaminu: pkt III, pkt V ust. 2, pkt VI, pkt XI ust. 5 i 6.
 2. Przed usunięciem Konta z Panelu, Organizator udziela Uczestnikowi ostrzeżenia z podaniem przyczyny zamiaru usunięcia Konta z Panelu i wezwaniem do natychmiastowego zaniechania naruszeń postanowień Regulaminu.
 3. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez usunięcie swojego Konta. Aby usunąć swoje konto należy zalogować się do Panelu, wejść w zakładkę „Twoje dane” a następnie kliknąć w przycisk „usuń konto”.
 4. W przypadku usunięcia Konta, Organizator niezwłocznie usunie ze swoich baz wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Uczestnika.
 5. Wraz z usunięciem Konta wygasa status Uczestnika.

 

XII. Poufność

 1. Organizator zobowiązuje się do poufności względem uzyskiwanych odpowiedzi.
 2. Zebrane dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim jedynie w formie zestawień statystycznych, które uniemożliwiają powiązanie konkretnych odpowiedzi z danym Uczestnikiem.
 3. Na Adres Poczty Elektronicznej będą przesyłane jedynie Zaproszenia do udziału w Ankiecie oraz informacje bezpośrednio związane z Panelem.
 4. Organizator korzysta z plików cookies w celach badawczych oraz poprawnego działania Panelu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w poufności, szczególnie w zakresie tematyki Ankiet oraz treści kwestionariusza Ankiet, a także udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi.
 6. Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie i/lub upublicznianie Ankiet lub zbiorowe wypełnianie Ankiet.

 

XIII. Regulamin

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Panelu.
 2. Regulamin stanowi wyłączny dokument określający zasady uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania, ulepszenia Panelu lub Konkursu bądź wprowadzenia nowych opcji. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną publicznie ogłoszone na stronie internetowej Panelu, w terminie 7 dni przed dniem ich wejścia w życie oraz poprzez informację wysłaną przez Organizatora do Uczestników na Adres Poczty Elektronicznej.
 4. Po ogłoszeniu informacji o zmianach w Regulaminie, Uczestnik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż udział Uczestnika w Ankiecie po ogłoszeniu o zmianach, o którym mowa w ust. 3 powyżej, stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Uczestnika.
 5. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do Konta w Panelu i niezwłocznie powiadomić Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Panelu.
 6. Regulamin w brzmieniu niniejszym wchodzi w życie z dniem 3 października 2022 r. (wersja 3).