Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Reaktorze Opinii przez Accorp Sp. z o.o.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Accorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o.. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
  • lub przez e-mail: [email protected]

II. Inspektor ochrony danych

 1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o.. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
  • lub przez e-mail: [email protected]

III. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne, oraz okresy przechowywania danych

 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz przez wskazany poniżej czas:
  1. w celu uczestnictwa w Konkursie polegającego na udziale w badaniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność w celu realizacji umowy z uczestnikiem) – w tym celu i na tej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, informacje pochodzące z badań, w których weźmiesz udział, informacje o Twojej aktywności w Internecie oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda) w zakresie w jakim w badaniach opinii może pojawić się przetwarzanie danych szczególnych kategorii np. o poglądach politycznych, o seksualności, i in.tp. jeśli będzie się to wiązało z tematyką konkretnego badania)– dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Konkursie.
  2. w celu przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika od 13 roku życia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych osób niepełnoletnich) – dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa niepełnoletniego Uczestnika w Panelu;
  3. w celu wysyłania komunikacji marketingowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody Uczestnika) – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody; W przypadku uzyskiwania zgody od Uczestnika niepełnoletniego w wieku poniżej 16 lat takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Podobnie, tylko za ww zgodą mogą być przetwarzane dane szczególnych kategorii (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) osoby niepełnoletniej.
  4. w celu informowania o zmianach w funkcjonowaniu Panelu, przypominania o wypełnieniu ankiet oraz w celu badania satysfakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na dążeniu do usprawnienia w funkcjonowaniu usług administratora) – dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w Panelu, w przypadku badania satysfakcji także w terminie miesiąca od daty zakończenia członkostwa w Panelu;
  5. w celu obsługi zapytania skierowanego za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej albo mailowo – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu obsługi) – dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz jej udokumentowania.
  6. w celach prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowo-księgowymi (niezbędność w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych) – dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa
  7. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami) – dane będę przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
  8. w celu weryfikacji tożsamości osób rejestrujących się w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na podejmowaniu działań antyfraudowych tj. zapobieganiu kilkukrotnym lub nieprawdziwym rejestracjom w Konkursie) – dane w tym celu będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia uczestnictwa w Konkursie;
  9. W celu podnoszenia jakości badań, które realizujemy dla klientów w tym także w celu lepszego dopasowania kierowanych do Ciebie zaproszeń do badań opinii możemy łączyć udzielone przez Ciebie odpowiedzi w badaniach opinii z Twoim ruchem na stronach Internetowych, które monitorujemy. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prawidłowość i rzetelność udziału w badaniach, oraz wspomniane podnoszenie jakości realizowanych przez nas badań opinii) – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu pozytywnego rozpatrzenia tego sprzeciwu.

IV. Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji i profilowanie

 1. Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym w oparciu o profilowanie. Natomiast podane nam przez Ciebie dane w procesie rekrutacyjnym, informacje podane w konkretnych badaniach oraz dane o Twojej aktywności w Internecie będziemy wykorzystywać do decydowania o wysyłanych do Ciebie zaproszeniach do badań, weryfikacji poprawności wypełniania ankiet oraz do tworzenia modeli statystycznych. Dzięki temu zwiększamy jakość tworzonych wspólnie projektów. Podanie w badaniu płci spowoduje dostosowanie treści pytań do podanej płci.

V. Odbiorcy danych

 1. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym zaufanym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, systemów do mailingów oraz podwykonawcom naszych usług, pomiotom świadczącym usługi w zakresie pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

VI. Dobrowolność podania danych

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji marketingowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie, także jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Konkursie.

VII. Przekazywanie danych poza EOG

 1. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacjom międzynarodowym. W zakresie przetwarzania danych w mediach społecznościowych zwracamy natomiast uwagę, że właściciel portalu społecznościowego sam określa zasady przekazywania Twoich danych osobowych poza EOG, a także organizacjom międzynarodowym we własnych celach, niezwiązanych z naszą działalnością. Więcej na ten temat znajdziesz w jego politykach prywatności.

VIII. Twoje prawa

 1. Na zasadach określonych w RODO masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii,
  2. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
  7. prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie oparto na zgodzie; masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. W przypadku chęci skorzystania z Twoich praw określonych w pkt ppkt 1 lit. a-g, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu [email protected].